Projekt "Inkubator Aktywności Zawodowej" dla osób powyżej 29 r.ż.

Projekt „INKUBATOR AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” skierowany jest do osób powyżej 29 r.ż.

Projekt realizowany przez ZRYW II – OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Marta Skowron w partnerstwie z CDG PRO Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.12.2019 r., obszarem realizacji projektu jest województwo podkarpackie.

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
• pozostawanie osobą dorosłą powyżej 29 roku życia (mającą w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończony 30 rok życia)
• zamieszkiwanie obszaru województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC
• posiadanie statusu: osoby bezrobotnej [zarejestrowanej lub niezarejestrowanej w PUP] lub biernej zawodowo należącej, co najmniej do jednej z następujących grup:
– osoba powyżej 50 roku życia
– osoba długotrwale bezrobotna
– kobieta
– osoba z niepełnosprawnościami
– osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych – wykształcenie na poz. do ISCED 3 włącznie

W ramach projektu uczestniczy biorą udział w następujących formach wsparcia:

 • stworzenie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania, identyfikacja potrzeb, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w regionie,
 • Grupowe poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe dopasowane do potrzeb, każdy Uczestnik Projektu zostanie skierowany na jedno z poniższych szkoleń:
  – Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych
  – Szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych
 • 6 miesięczne staże zawodowe, które są płątne. stażysta otrzymuje ok 1200 zł netto
 • Pośrednictwo pracy,
 • zwrot kosztów za dojazdy,
 • zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem lub os. zależną,
 • stypendium szkoleniowe,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NW,
 • catering na zajęciach,
 • materiały dydaktyczne.

Więeej informacji: ZRYW II

Odsłony: 121