Nabór NFOŚiGW w ramach "Edukacji ekologicznej"

Kategoria: Nabory różne Opublikowano: środa, 23 maj 2018 Justyna Zimny-Frużyńska Drukuj E-mail

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór na dofinansowanie wniosków w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna” na organizację konferencji.

Nabór dotyczy wniosków o dotację oraz ew. wniosków o pożyczkę na pokrycie wkładu własnego. 

Termin naboru: 28.05.2018 r. – 21.12.2018 r

Budżet na realizację celu programu wynosi do 148 190,7 tys. zł, w tym:
• dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 138 190,7 tys. zł;
• dla zwrotnych form dofinansowania – do 10 000 tys. zł.

Dofinansowanie w formie dotacji:

  • do 100% kosztów kwalifikowanych dla parków narodowych, 
  • do 95% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów, które złożyły wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki Ministra właściwego ds. środowiska,
  • do 90% kosztów kwalifikowanych dla podmiotów posiadających status organizacji pozarządowej, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostek sektora finansów publicznych innych niż pjb i parki narodowe,
  • do 70% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów;

Celem głównym „Edukacji ekologicznej” podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Cele szczegółowe to:
a) upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:
• wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
• oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem: II nabór 2018 r. „Edukacja ekologiczna”

Szczegóły znajdziecie na stronie NFOŚiGW

Odsłony: 576